Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

DOKUMENTAI, PATEIKIAMI STEIGIANT DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJĄ

1.      Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.

2.      Steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).

3.      Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).

4.      Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.

5.      Dalyvavusių steigiamajame susirinkime patalpų savininkų pasirašytas sąrašas.

6.      Valstybės įmonės Registrų centras išduoti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, patvirtinantys daugiabučių namų savininkų bendrijos steigėjų nuosavybės teises į butus daugiabučiame name.

7.      Steigiamojo susirinkimo protokolas.

8.      Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.

9.      Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas - teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.

10.  Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų" - rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.

Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie