Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

NOTARŲ ATLYGINIMO DYDŽIAI NUSTATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU IR  TAIKOMI VISUOSE NOTARŲ BIURUOSE. 

NUSTATYTI NOTARŲ ATLYGINIMO DYDŽIAI NURODYTI NEĮSKAITANT PVM , t.y. NOTARŲ ATLYGINIMO DYDŽIAI APSKAIČIUOJAMI PRIDEDANT PVM (21 proc.)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL NOTARŲ ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS BEI TECHNINES PASLAUGAS
DYDŽIŲ (ĮKAINIŲ) IR ATLEIDIMO NUO ŠIO ATLYGINIMO MOKĖJIMO
ATVEJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2023 m. birželio 28 d. Nr. 498
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas dydžių (įkainių) ir atleidimo nuo šio atlyginimo mokėjimo atvejų sąrašą (pridedama).
2. Pakeisti šiuo nutarimu patvirtintą Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas dydžių (įkainių) ir atleidimo nuo šio atlyginimo mokėjimo atvejų sąrašą:
2.1. Pakeisti 34.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„34.13. už asmens prašymo įregistruoti (išregistruoti) daiktinę teisę į nekilnojamąjį daiktą ir (ar) juridinius faktus perdavimą arba prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus valstybės registre patvirtinimą 5 eurai.“
2.2. Papildyti 35.4 papunkčiu:
„35.4. už popierinio dokumento suskaitmeninimą 1,50 euro.“
2.3. Pakeisti 36.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„36.2. kuriam nustatytas 0–25 procentų dalyvumo lygis;“.
2.4. Pakeisti 36.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„36.3. kuris sukakęs senatvės pensijos amžių ir kuriam nustatytas 15 procentų dalyvumo lygis;“.
2.5. Pakeisti 36.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„36.7. kuriam nustatytas 30–55 procentų dalyvumo lygis;“.
2.6. Pakeisti 36.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„36.8. kuris sukakęs senatvės pensijos amžių ir kuriam nustatytas 40 procentų dalyvumo lygis;“.
3. Nustatyti, kad:
3.1. šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.;
3.2. šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 498
NOTARŲ ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ (ĮKAINIŲ) IR ATLEIDIMO NUO ŠIO ATLYGINIMO MOKĖJIMO
ATVEJŲ SĄRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas dydžių (įkainių) ir atleidimo nuo šio atlyginimo mokėjimo atvejų sąraše (toliau – Įkainių sąrašas) nustatomi įkainiai už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas (toliau – įkainiai) ir atleidimo nuo šio atlyginimo mokėjimo atvejai.
2. Įkainiai Įkainių sąraše nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio.
3. Pagal Įkainių sąraše nurodytus įkainius notaras kiekvienu konkrečiu atveju apskaičiuoja atlyginimą už atliktą notarinį veiksmą, parengtą sandorio projektą, suteiktą konsultaciją ir (ar) techninę paslaugą (toliau – notaro atlyginimas).
4. Notaro atlyginimą už sutarčių patvirtinimą sumoka šalių susitarimu nurodytos sutarties šalys.
5. Jeigu vienu notariniu veiksmu tvirtinami keli skirtingi sandoriai, notaro atlyginimas apskaičiuojamas sudedant Įkainių sąraše nustatytus atskirų tvirtinamųjų sandorių įkainius, bet negali būti didesnis kaip 12 000 eurų.
6. Jeigu vienu notariniu veiksmu tvirtinamas sandoris, kuriuo perleidžiami, mainomi, įkeičiami keli daiktai, kelios teisės, kelių bendrovių akcijos ar keli kitų rūšių vertybiniai popieriai, nustatomas (-i) servitutas (-ai) keliems nekilnojamiesiems daiktams, notaro atlyginimas nustatomas pagal Įkainių sąraše nurodytus įkainius, skaičiuojamas nuo kiekvieno perleidžiamo, mainomo, įkeičiamo objekto ar objekto, kuriam nustatomas (-i) servitutas (-ai), vertės ar kainos, jeigu ji nurodyta, atitinkamai sudedant atskiras sumas, ir jis negali būti didesnis kaip 12 000 eurų. Tais atvejais, kai tvirtinamame sandoryje nenurodomos atskirų daiktų, teisių, kelių bendrovių akcijų ar kelių kitų rūšių vertybinių popierių vertės ar kainos, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos bendrosios sandorio vertės ar kainos, bet negali būti didesnis kaip 12 000 eurų.
7. Už nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandorio ir (ar) sandorio, susijusio su nepilnamečio vaiko turtu, patvirtinimą notaras turi teisę, be Įkainių sąrašo II–XII skyriuose nustatytų įkainių, papildomai taikyti tokius įkainius:
7.1. kai Įkainių sąraše nustatytas procentinis įkainis, – 0,03 procento nuo vertės, pagal kurią apskaičiuojamas tvirtinamo sandorio įkainis, bet ne mažiau kaip 20 eurų ir ne daugiau kaip
250 eurų;
7.2. kitais, nei nurodyta Įkainių sąrašo 7.1 papunktyje, atvejais – 33 eurus.
8. Notaro atlyginimas už Įkainių sąrašo 25.2, 25.4 ir 25.5 papunkčiuose nurodyto nekilnojamojo daikto sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto vertės, jeigu ji ne mažesnė už Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pateiktą to nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju – nuo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.
9. Jeigu Įkainių sąrašo 25.4 papunktyje nurodytuose sandoriuose nenurodoma nekilnojamojo daikto vertė, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.
10. Jeigu Įkainių sąrašo 26 punkte nurodytuose sandoriuose objekto vertė, kaina ar suma nenurodoma, notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal Įkainių sąrašo 32.12 papunktį.
11. Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju – nuo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės.
12. Notaro atlyginimas už sprendimo dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo priėmimą skaičiuojamas nuo šiame sprendime nurodytos hipotekos (įkeitimo) objekto (-ų) vertės.
13. Jeigu hipotekos (įkeitimo) sandoryje ar sprendime dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo nenurodoma hipotekos (įkeitimo) objekto (-ų) vertė, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo hipoteka (įkeitimu) užtikrintos (-ų) prievolės (-ių) konkretaus ar maksimalaus dydžio.
14. Notaro atlyginimas už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos bendrosios įmonės vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.
15. Notaro atlyginimas už įkeitimo sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos įkeitimo objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.
16. Kai Europos paveldėjimo pažymėjime paveldimas turtas neįvardijamas ir (ar) nepateikiami duomenys apie jo vertę, notarui mokamas 338 eurų atlyginimas.
17. Jeigu imamas atlyginimas už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir už sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai turi dalijamo turto, atlyginimas pagal Įkainių sąrašo 31.1 ir 31.4 papunkčius neimamas.
18. Notaro atlyginimas už sandorio projekto parengimą gali būti nustatomas tik tais atvejais, kai sandoris nėra notariškai tvirtinamas.
19. Notaro atlyginimas už konsultaciją gali būti nustatomas tik tais atvejais, kai nėra atliekamas notarinis veiksmas, išskyrus atvejus, kai atliekami Įkainių sąrašo 27 ir 29 punktuose ir 32.2 papunktyje nurodyti veiksmai ar tarpvalstybinio pobūdžio notarinis veiksmas. Notaro atlyginimas už konsultaciją imamas pagal išankstinę notaro sąskaitą.
20. Notaro atlyginimas neimamas už pakartotinį notarinio veiksmo, nurodyto Įkainių sąrašo 29 punkte, atlikimą, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę arba juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus arba surašo pranešimą trūkumams pašalinti, išskyrus atvejus, kai:
20.1. notarui tinkamai atlikus notarinius veiksmus, buvo praleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai;
20.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę dėl jų pavadinimo tapatumo kitiems juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimams, laikinai į Juridinių asmenų registrą įrašytiems pavadinimams ir įregistruotiems Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos prekių ženklams bei tarptautinės registracijos prekės ženklams, kurių registracija yra išplėsta Lietuvos Respublikoje.
21. Klientai kompensuoja notaro patirtas išlaidas:
21.1. tikrinant valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis, turinčius esminę reikšmę atliekant notarinį veiksmą ir apsaugant asmenų teisėtus interesus;
21.2. užsakant duomenų patikslinimą sandoriui atlikti;
21.3. išreikalaujant iš trečiųjų asmenų duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus notariniam veiksmui atlikti;
21.4. kliento prašymu persiunčiant dokumentus (pašto, kurjerių paslaugos) ar už trečiųjų asmenų suteiktas mokamas paslaugas;
21.5. skelbiant viešai kliento pateiktą informaciją ar informaciją, reikalingą notariniam veiksmui atlikti.
22. Įkainių sąrašo 21 punkte nurodytos notaro iš kliento gaunamos kompensacijos ir iš kliento gaunamas registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojui mokamas atlyginimas už registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojo atliktus darbus nėra laikomi notaro atlyginimu (pajamomis).
23. Notarinių veiksmų, kurie atliekami ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą, įkainiai gali būti iki 2 kartų didesni, nei nustatyta Įkainių sąraše, išskyrus atvejus, kai Įkainių sąrašo 36.1–36.3 papunkčiuose nurodyti asmenys Įkainių sąrašo XIII skyriaus nustatyta tvarka yra iš dalies atleidžiami nuo notaro atlyginimo mokėjimo. Notaro kelionės išlaidas apmoka notarą kvietę asmenys.
24. Įkainių sąraše vartojamos sąvokos „būstas“ ir „jauna šeima“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.
II SKYRIUS
NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI
25. Už nekilnojamųjų daiktų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:
25.1.
už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip
0,37 procento nuo  sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos, bet ne mažiau kaip 76 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
25.2.
už nekilnojamojo daikto mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 25.5 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą, taip pat tais atvejais, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą
0,46 procento nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 76 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
25.3.
už nekilnojamojo daikto nuomos, finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimą 0,46 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, ne ilgesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip
76 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
25.4.
už nekilnojamojo daikto panaudos, sujungimo, jo padalijimo, žemės sklypo atidalijimo, amalgamacijos ar žemės konsolidacijos sutarties patvirtinimą 0,46 procento nuo nekilnojamojo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 76 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
25.5. už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą, taip pat tais atvejais, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą
0,04 procento nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto vertės ar nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 38 eurai ir ne daugiau kaip
200 eurų;
25.6.
už nekilnojamojo daikto servituto (-ų), uzufrukto, užstatymo teisės, naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo sutarties patvirtinimą 105 eurai.
III SKYRIUS
KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI
26. Už kilnojamųjų daiktų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:
26.1.
už kilnojamojo daikto perleidimo, panaudos, pasidalijimo, mainų, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip
0,18 procento nuo sandorio šalių nurodytos kilnojamojo daikto kainos ar mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 34 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
26.2.
už kilnojamojo daikto nuomos ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimą 0,18 procento nuo nuomos sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą) ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutartyje nurodytos kainos, bet ne mažiau kaip 34 eurai ir ne daugiau kaip
5 000 eurų;
26.3. už kilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą
0,04 procento nuo sandorio šalių nurodytos kilnojamojo daikto vertės, ar mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 34 eurai ir ne daugiau kaip 200 eurų.
IV SKYRIUS
VERTYBINIŲ POPIERIŲ, PINIGŲ ARBA TEISIŲ PERLEIDIMO, PASIDALIJIMO, PASKOLOS IR KREDITAVIMO SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI
27. Už vertybinių popierių, pinigų arba teisių perleidimo, pasidalijimo, paskolos ir kreditavimo sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:
27.1.
už vertybinių popierių, teisių, išskyrus Įkainių sąrašo 28.4 ir 30.13 papunkčiuose nurodytos perleidimo, mainų ar pinigų dovanojimo sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip
0,26 procento nuo vertybinių popierių, teisių perleidimo kainos, dovanojamos pinigų sumos ar nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 24 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
27.2. už reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo sutarties ar reikalavimo patvirtinimą
0,26 procento nuo reikalavimo, skolos dydžio sudarant sutartį, bet ne mažiau kaip 24 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
27.3.
už vertybinių popierių, teisių, pinigų dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą
0,04 procento nuo sandorio šalių nurodytos dovanojamo objekto vertės ar nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 12 eurų ir ne daugiau kaip 200 eurų;
27.4.
už paskolos ar kreditavimo sutarties patvirtinimą 0,26 procento nuo paskolos (kredito) sumos ar daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip 24 eurai ir ne daugiau kaip
5 000 eurų;
27.5.
už vekselio patvirtinimą
0,07 procento nuo vekselio sumos, bet ne mažiau kaip 12 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
27.6.
už piniginių lėšų pasidalijimo sutarties patvirtinimą 0,17 procento nuo piniginių lėšų sumos, bet ne mažiau kaip 24 eurai ir ne daugiau kaip
5 000 eurų;
27.7.
už teisių pasidalijimo sutarties patvirtinimą 48 eurai.
V SKYRIUS
NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU HIPOTEKA IR (AR) ĮKEITIMU,
ĮKAINIAI
28. Už notarinių veiksmų, susijusių su hipoteka ir (ar) įkeitimu, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
28.1.
už nekilnojamojo daikto hipotekos patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip
iki 220 000 eurų įkeičiamo daikto vertės –
0,25 procento nuo įkeičiamo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 54 eurai ir ne daugiau kaip 190 eurų, o nuo 220 001 euro įkeičiamo daikto vertės –
0,25 procento nuo įkeičiamo daikto vertės, bet ne daugiau kaip 360 eurų;
28.2.
už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą 0,33 procento nuo bendrosios įmonės vertės, bet ne mažiau kaip 54 eurai ir ne daugiau kaip
2 500 eurų;
28.3.
už įkeitimo patvirtinimą
0,25 procento nuo įkeičiamo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 54 eurai ir ne daugiau kaip 360 eurų;
28.4.
už hipotekos (įkeitimo) reikalavimo (teisės) perleidimo sutarties patvirtinimą
0,08 procento nuo hipotekos reikalavimo (teisės) dydžio, bet ne mažiau kaip 54 eurai ir ne daugiau kaip 485 eurai;
28.5.
už pažymėjimo apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą išdavimą (asmens prašymu) 5 eurai.
VI SKYRIUS
NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU JURIDINIO ASMENS STEIGIMU IR VEIKLA, ĮKAINIAI
29. Už notarinių veiksmų, susijusių su juridinio asmens steigimu ir veikla, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
29.1.
už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą 0,20 procento nuo steigiamo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio (jei toks nustatomas pagal juridinio asmens teisinę formą), bet ne mažiau kaip 269 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;
29.2.
už šiame papunktyje nurodyto steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių:
29.2.1.
labdaros ir paramos fondo, individualios įmonės, mažosios bendrijos
75 eurai;
29.2.2.
viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), asociacijos, bendrijos (advokatų profesinės bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir (ar) asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinių dirbtuvių) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų bendrijos) ir kitų, šiame Įkainių sąraše nenurodytų juridinių asmenų
100 eurų;
29.2.3.
uždarosios akcinės bendrovės 210 eurų;
29.2.4.
akcinės bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės, nuolatinės arbitražo institucijos, komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, draudimo veiklą vykdančios įmonės
260 eurų;
29.3.
už juridinio asmens filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat už patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių
nuo 50 iki 75 procentų įkainio, nustatyto pagal juridinio asmens teisinę formą, remiantis Įkainių sąrašo
29.2 papunkčiu;
29.4.
už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą:
29.4.1.
už juridinio asmens pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų, veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, organų narių skaičiaus (už visus duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių duomenų), kitų, šiame punkte nenurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą (kiekvieno atskirai)
20 eurų;
29.4.2.
už juridinio asmens valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų ir parašo tikrumo paliudijimas)
10 eurų;
29.5.
už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, kai:
29.5.1.
keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis 0,20 procento nuo padidinamo ar sumažinamo įstatinio kapitalo dydžio, tačiau ne mažiau kaip
269 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;
29.5.2.
juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas
135 eurai;
29.6.
už Įkainių sąrašo 29.2.1 ir 29.2.2 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą ar pertvarkomą juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių
įkainiai, nustatyti juridinio asmens teisinei formai pagal Įkainių sąrašo
29.2.1–29.2.2 papunkčius;
29.7.
už Įkainių sąrašo 29.2.3 ir 29.2.4 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą ar pertvarkomą juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių
0,20 procento nuo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio, bet ne mažiau kaip 269 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;
29.8. už išvados dėl vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūrų teisėtumo parengimą. 120 eurų.
VII SKYRIUS
NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU PAVELDĖJIMO TEISE, ĮKAINIAI
30. Už notarinių veiksmų, susijusių su paveldėjimo teise, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
30.1. už testamento patvirtinimą 40 eurų;
30.2. už pareiškimo panaikinti testamentą patvirtinimą 15 eurų;
30.3. už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo testamento saugojimą ar jo atsiėmimą
21 euras;
30.4. už testamento paskelbimą 10 eurų;
30.5. už pareiškimo dėl palikimo priėmimo (atsisakymo) ar testamentinės išskirtinės priėmimo patvirtinimą
34 eurai;
30.6. už paveldėjimo teisės į nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas liudijimo įpėdiniui (-iams) išdavimą, Europos paveldėjimo pažymėjimo parengimą ir jo patvirtintos kopijos išdavimą 0,09 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 29 eurai ir ne daugiau kaip 400 eurų;
30.7.
už Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymą, pakeitimą ar panaikinimą ir tai patvirtinančių dokumentų parengimą 0,04 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 15 eurų ir ne daugiau kaip 120 eurų;
30.8. už paveldėjimo teisės į šiame skyriuje nenurodytą turtą liudijimo išdavimą
44 eurai;
30.9. už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto likusiam sutuoktiniui liudijimo, taip pat už mirusiojo sutuoktinio turto dalį nustatančio liudijimo išdavimą
29 eurai;
30.10. už vykdomojo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo ar vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimą
20 eurų;
30.11. už paveldėto turto pasidalijimo po sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių mirties sutarties patvirtinimą
0,23 procento nuo dalijamo turto vertės, bet ne mažiau kaip 38 eurai ir ne daugiau kaip 400 eurų;
30.12. už paveldėto turto pasidalijimo po kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 30.11 papunktyje, asmenų mirties sutarties patvirtinimą
0,46 procento nuo dalijamo turto vertės, bet ne mažiau kaip 76 eurai ir ne daugiau kaip
2 500 eurų;
30.13. už paveldėjimo teisės pirkimo–pardavimo sutarties patvirtinimą 0,06 procento nuo turto vertės, bet ne mažiau kaip 24 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų.
VIII SKYRIUS
NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠEIMOS TEISE, ĮKAINIAI
31. Už notarinių veiksmų, susijusių su šeimos teise, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
31.1. už vedybų sutarties, sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai neturi dalijamo turto
120 eurų;
31.2. už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai turi dalijamo turto
0,17 procento nuo viso dalijamo turto bendros vertės, bet ne mažiau kaip 72 eurai ir ne daugiau kaip 2 500 eurų;
31.3. už prašymo dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu ar prašymo patvirtinti gyvenimą skyrium patvirtinimą
10 eurų;
31.4.
už santuokoje įgyto turto padalijimo patvirtinimą
pusė įkainio, nurodyto Įkainių sąrašo 25.4 ir (ar) 26.1 papunkčiuose;
31.5. už pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimą 34 eurai.
IX SKYRIUS
KITŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI
32. Už kitų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:
32.1.
už preliminariosios sutarties patvirtinimą 100 eurų;
32.2. už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą
120 eurų;
32.3. už rangos sutarties patvirtinimą 2,70 procento nuo darbų kainos, bet ne mažiau kaip 50 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
32.4.
už sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus patvirtinimą
21 euras;
32.5.
už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio, išskyrus Įkainių sąrašo 28.1–28.3 papunkčiuose nurodytus sandorius, patvirtinimą
45 eurai;
32.6.
už pavedimo sutarties patvirtinimą 20 eurų;
32.7. už įgaliojimo sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams patvirtinimą
15 eurų;
32.8. už įgaliojimo kitiems, nei nurodyta Įkainių sąrašo 32.7 papunktyje, fiziniams ir juridiniams asmenims patvirtinimą
36 eurai;
32.9.
už išankstinio nurodymo patvirtinimą 41 euras;
32.10.
už kito vienašalio sandorio patvirtinimą 21 euras;
32.11.
už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje nustatyta kaina ar sutarties objekto vertė
47 eurai;
32.12. už kito sandorio patvirtinimą 47 eurai.
X SKYRIUS
NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU VYKDOMŲJŲ ĮRAŠŲ ATLIKIMU,
ĮKAINIAI
33. Už vykdomųjų įrašų atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
33.1. už vykdomojo įrašo užprotestuotame ir neprotestuotame vekselyje ar čekyje, pagal notarine forma patvirtintą sandorį, iš kurio atsiranda piniginės prievolės, atlikimą, Europos vykdomojo rašto išdavimą
0,40 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 21 euras ir ne daugiau kaip
5 000 eurų;
33.2. už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimą 0,17 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 21 euras ir ne daugiau kaip
338 eurai;
33.3.
už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išsiieškojimo pagal skolininko ar hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą panaikinimą
16 eurų;
33.4.
už prašymo ar atsisakymo atlikti vykdomąjį įrašą arba prašymo panaikinti vykdomąjį įrašą patvirtinimą 8 eurai.
XI SKYRIUS
KITŲ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ĮKAINIAI
34. Už kitų notarinių veiksmų atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
34.1.
už nekilnojamojo daikto perdavimo–priėmimo dokumento patvirtinimą
10 eurų;
34.2.
už jūrinio protesto priėmimą 203 eurai;
34.3. už vekselio ar čekio protesto įforminimą 22 eurai;
34.4. už piniginių sumų priėmimą į depozitinę sąskaitą 0,06 procento nuo priimamos sumos, bet ne mažiau kaip 30 eurų ir ne daugiau kaip
5 000 eurų;
34.5. už liudytojo parodymų patvirtinimą 25 eurai;
34.6. už dokumento pateikimo laiko arba fakto, kad fizinis asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimą
17 eurų;
34.7.
už dokumento patvirtinimą pažyma (Apostille)
15 eurų;
34.8.
už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto dokumento dublikato išdavimą
11 eurų;
34.9.
už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo paliudijimą, išrašo iš notarinio registro išdavimą
(už vieną puslapį)
2 eurai;
34.10. už parašo dokumente tikrumo paliudijimą
10 eurų;
34.11.
už fizinio ir juridinio asmens pareiškimo perdavimą 7 eurai;
34.12.
už kito, į Įkainių sąrašą neįtraukto notarinio veiksmo atlikimą
33 eurai;
34.13. už asmens prašymo įregistruoti (išregistruoti) daiktinę teisę į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymus ar juridinius faktus perdavimą arba prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus valstybės registre patvirtinimą 5 eurai.
XII SKYRIUS
SANDORIŲ PROJEKTŲ, KONSULTACIJŲ IR TECHNINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
35. Už sandorių projektų parengimą, konsultacijų ir notarų techninių paslaugų suteikimą nustatomi tokie įkainiai:
35.1. už sandorio projekto parengimą 50 eurų;
35.2. už konsultacijos suteikimą 50 eurų už valandą;
35.3.
už valstybės registro duomenų patikslinimo sandoriui atlikti užsakymą
2 eurai.
XIII SKYRIUS
ATLEIDIMAS NUO NOTARO ATLYGINIMO MOKĖJIMO
36. Šiame skyriuje nustatyta tvarka nuo notaro atlyginimo mokėjimo iš dalies atleidžiamas fizinis asmuo:
36.1. kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
36.2. kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
36.3. kuris sukakęs senatvės pensijos amžių ir kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
36.4. kuris yra globojamas (rūpinamas) vaikas;
36.5. kuriam paskirta socialinė pašalpa pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
36.6. kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis;
36.7. kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
36.8. kuris sukakęs senatvės pensijos amžių ir kuriam nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
36.9. kuris pripažintas reabilituotu politiniu kaliniu ar (ir) tremtiniu.
37. Įkainių sąrašo 36.1–36.5 papunkčiuose nurodytiems asmenims:
37.1. sandorių tvirtinimo minimalūs įkainiai mažinami per pusę, kai šie asmenys yra turto įgijėjai, panaudos gavėjai, nuomininkai, finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) gavėjai, įkeitimo objekto savininkai, daiktinės teisės įgijėjai ir yra sudaromi:
37.1.1. nekilnojamųjų daiktų sandoriai, kurių vertė yra iki 30 000 eurų pagal Nekilnojamojo turto tvarkytojo nurodytą nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę;
37.1.2. kilnojamųjų daiktų perdavimo sandoriai, kurių vertė yra iki 15 000 eurų;
37.2. minimalūs įkainiai mažinami ketvirtadaliu, kai atliekami Įkainių sąrašo VII skyriuje, IX skyriuje, išskyrus 32.3 papunktį, XI skyriuje, išskyrus 34.2, 34.3, 34.5 ir 34.6 papunkčius, ir XII skyriuje nurodyti notariniai veiksmai ir teikiamos paslaugos.
38. Įkainių sąrašo 36.6–36.9 papunkčiuose nurodytiems asmenims minimalūs įkainiai mažinami ketvirtadaliu, kai šie asmenys yra turto įgijėjai, panaudos gavėjai, nuomininkai, finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) gavėjai, įkeitimo objekto savininkai, daiktinės teisės įgijėjai ir yra sudaromi:
38.1. nekilnojamųjų daiktų sandoriai, kurių vertė yra iki 30 000 eurų pagal Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo nurodytą nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę;
38.2. kilnojamųjų daiktų perdavimo sandoriai, kurių vertė yra iki 15 000 eurų.
39. Kai tvirtinama su kredito davėju sudaryta hipotekos sutartis, kuria įkeičiamas nekilnojamasis turtas, kuris yra šeimos turtas arba vienintelis asmens būstas pagal kredito, suteikto asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms, refinansavimo sutartį, Įkainių sąrašo 28.1 papunktyje nustatytas įkainis mažinamas 30 procentų, bet negali būti mažesnis kaip 54 eurai.
40. Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiami:
40.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ nustatytas funkcijas atliekančios:
40.1.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
40.1.2. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
40.1.3. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas;
40.2. šeimose, šeimynose, globos centruose ar vaikų globos institucijose globojami (rūpinami) nepilnamečiai, kai paveldi turtą po savo tėvų, senelių mirties;
40.3. jauna šeima, kai tvirtinama su kredito įstaiga sudaryta hipotekos sutartis, kuria įkeičiamas pirmasis būstas, kurio vertė yra iki 87 000 eurų;
40.4. studentai, imantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą;
40.5. asmenys, kurie dovanoja ar kitaip perduoda turtą labdaros ir paramos fondams;
40.6. įgaliotojai, kai suteikiamas įgaliojimas pensijai, pašalpai ar piniginėms lėšoms vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentams) gauti.
41. Įkainių sąrašo 36.1–36.9 papunkčiuose nurodyti asmenys dokumentus, patvirtinančius teisę iš dalies atleisti juos nuo notaro atlyginimo mokėjimo, notarui pateikia prieš notarinio veiksmo atlikimą.
______________________
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie