Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

 DĖL VEKSELIO SUDARYMO REKOMENDUOJAME KREIPTIS Į NOTARĄ, KADANGI VYKDOMASIS ĮRAŠAS IŠDUODAMAS NOTARO. JEIGU DOKUMENTAS NEATITINKA VEKSELIUI KELIAMŲ REIKALAVIMŲ (INTERNETE DAUG VEKSELIO PAVYZDŽIŲ, KURIE NEATITINKA REIKALAVIMŲ), NOTARAS ATSISAKYS ATLIKTI NOTARINĮ VEIKSMĄ.

Vekselis - vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Vekselis gali būti įsakomasis arba paprastasis.

 - Įsakomasis vekselis - vekselis, kurio davėjas įsako kitam asmeniui, kad šis vekselyje įrašytą sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui.

- Paprastasis vekselis - vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą.

VEKSELIO REKVIZITAI

Įsakomajame vekselyje turi būti:

1) žodžiai “įsakomasis vekselis” tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas;

2) besąlyginis įsakymas sumokėti įrašytą sumą;

3) turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas, pavardė;

4) mokėjimo terminas;

5) mokėjimo vieta;

6) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta;

7) vekselio išrašymo vieta ir data;

8) išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas.

Dokumentas, kuriame nėra nors vieno išvardytų rekvizitų, nėra įsakomasis vekselis, išskyrus nurodytais atvejais:

- Vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus.

- Jei nėra atskiro įrašo, vieta, pažymėta šalia mokėtojo pavadinimo, laikoma mokėjimo vieta ir kartu mokėtojo gyvenamąja vieta (buveine).

- Vekselis, kuriame nenurodyta jo išrašymo vieta, laikomas išrašytu toje vietoje, kuri pažymėta šalia davėjo pavadinimo.

Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių protestavimas ir notaras

Notaras įformina šiuos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių protestus:

- protestą dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį ;

- protestą dėl akcepto datos nenurodymo įsakomajame vekselyje ;

- protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį ;

- protestą dėl atsisakymo vizuoti paprastąjį vekselį ir nurodyti vizos datą.

Prašymas įforminti protestą dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį priimamas, jeigu mokėtojas neakceptuoja jam pateikto įsakomojo vekselio ir vekselio turėtojas kreipiasi su prašymu įforminti protestą per terminą, nustatytą pateikti įsakomąjį vekselį akceptuoti.

Prašymas įforminti protestą dėl akcepto datos nenurodymo įsakomajame vekselyje priimamas, jeigu mokėtojas, akceptuodamas įsakomąjį vekselį, mokėtiną per tam tikrą laiką po pateikimo, arba akceptuodamas įsakomąjį vekselį, kuriame pagal atskirą sąlygą nurodytas jo pateikimo akceptuoti terminas, nenurodo akcepto datos ir vekselio turėtojas kreipiasi su prašymu įforminti protestą per terminą, nustatytą pateikti akceptuoti įsakomąjį vekselį.

Prašymas įforminti protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį, mokėtiną nustatytąją dieną arba per tam tikrą laiką po pateikimo arba per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos, priimamas, jeigu vekselio turėtojas su prašymu įforminti protestą kreipiasi nepasibaigus vekselio pateikimo apmokėti terminui (paskutinė mokėjimo termino diena arba dvi po jos einančios darbo dienos).

Prašymas įforminti protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį, mokėtiną jį pateikus, priimamas, jeigu vekselio turėtojas su prašymu įforminti protestą kreipiasi nepasibaigus terminui, nustatytam vekselį pateikti apmokėti.

Prašymas įforminti protestą dėl atsisakymo vizuoti paprastąjį vekselį, mokėtiną per tam tikrą laiką po pateikimo, ir nurodyti vizos datą priimamas, jeigu vekselio turėtojas kreipiasi su prašymu įforminti protestą per terminą, nustatytą pateikti vizuoti paprastąjį vekselį, mokėtiną per tam tikrą laiką po pateikimo.

Notaras, priėmęs prašymą įforminti protestą:

- dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį, apie tai praneša įsakomajame vekselyje nurodytam mokėtojui ir pareikalauja, kad jis akceptuotų įsakomąjį vekselį;

- dėl akcepto datos nenurodymo įsakomajame vekselyje, apie tai praneša įsakomojo vekselio mokėtojui (akceptantui) ir pareikalauja, kad jis nurodytų akcepto datą;

- dėl atsisakymo apmokėti įsakomąjį vekselį, apie tai praneša jo mokėtojui, o jeigu vekselio mokėjimo vieta nurodyta kita nei mokėtojo gyvenamoji vieta (buveinė) – trečiajam asmeniui, kuris turi apmokėti vekselį mokėjimo vietoje, ir pareikalauja, kad jis apmokėtų įsakomąjį vekselį;

- dėl atsisakymo apmokėti paprastąjį vekselį, apie tai praneša jo davėjui, o jeigu vekselio mokėjimo vieta nurodyta kita nei davėjo gyvenamoji vieta (buveinė), – trečiajam asmeniui, kuris turi apmokėti vekselį mokėjimo vietoje, ir pareikalauja, kad jis apmokėtų paprastąjį vekselį;

- dėl atsisakymo vizuoti paprastąjį vekselį ir nurodyti vizos datą, apie tai praneša jo davėjui ir pareikalauja, kad jis šį vekselį vizuotų ir nurodytų vizos datą.

Jeigu vekselio mokėtojas ar davėjas arba trečiasis asmuo sutinka su reikalavimais, notaras nurodo atvykimo pas jį datą ir laiką. Pranešti galima ryšių priemonėmis.

Notaras įformina protestą, jeigu vekselio mokėtojas ar davėjas arba trečiasis asmuo pagal notaro reikalavimą atsisako arba akceptuoti įsakomąjį vekselį, arba nurodyti jo datą, arba apmokėti vekselį, arba vizuoti paprastąjį vekselį ir nurodyti jo datą.

Notaras įformina vekselio protestą, nepateikęs vekselio mokėtojui ar davėjui arba trečiajam asmeniui reikalavimo, jeigu jo gyvenamoji vieta (buveinė) nežinoma ir neįmanoma jos nustatyti.

Vekselio protestas neįforminamas, o vekselis grąžinamas jo turėtojui, jeigu pagal notaro reikalavimą vekselio mokėtojas ar davėjas arba trečiasis asmuo:

- akceptuoja įsakomąjį vekselį arba nurodo akcepto datą, vizuoja paprastąjį vekselį ir nurodo jo datą;

- apmoka vekselį ir pateikia notarui vekselio apmokėjimą patvirtinantį dokumentą arba įmoka pinigus į notaro depozitinę sąskaitą.

Kai pinigai įmokami į notaro depozitinę sąskaitą, notaras vekselyje po paskutiniuoju indosamentu įrašo, kad vekselis apmokėtas, ir nurodo sumokėtą vekselio sumą.

Notaras įformina vekselių protestus nustatytuoju laiku:

- protestus: dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį, dėl akcepto datos nenurodymo įsakomajame vekselyje, dėl atsisakymo vizuoti paprastąjį vekselį ir nurodyti vizos datą, – ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo įforminti protestą pateikimo. Jeigu prašymas įforminti protestą pateiktas paskutinę įstatyme nustatytą dieną ar pagal atskirą vekselyje nurodytą sąlygą pateikti įsakomąjį vekselį akceptuoti ar paprastąjį vekselį vizuoti termino dieną, protestas įforminamas prašymo įforminti vekselio protestą dieną arba iki kitos dienos 12 valandos;

- protestas dėl atsisakymo apmokėti vekselį, mokėtiną jį pateikus, įforminamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo įforminti protestą pateikimo. Jeigu prašymas įforminti protestą buvo įformintas paskutinę įstatyme nustatytą dieną ar pagal atskirą vekselyje nurodytą sąlygą pateikti vekselį mokėtojui apmokėti termino dieną, protestas įforminamas prašymo įforminti protestą dieną arba iki kitos dienos 12 valandos;

- protestas dėl atsisakymo apmokėti vekselį, mokėtiną nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po pateikimo arba per tam tikrą laiką nuo jo išrašymo dienos, įforminamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po prašymo įforminti protestą pateikimo.

Įforminus protestą dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį, protestuoti jo dėl atsisakymo apmokėti nereikia.

Jeigu akceptuota tik įsakomojo vekselio sumos dalis ir buvo įformintas protestas dėl atsisakymo akceptuoti įsakomojo vekselio sumos dalį, vekselio mokėtojui neapmokėjus akceptuotos vekselio sumos dalies, įforminamas protestas dėl atsisakymo apmokėti vekselio sumos dalį.

Protestai dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį ir dėl atsisakymo apmokėti vekselį, jeigu vekselio turėtojas pateikia prašymą protestuoti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“ arba kiti atitinkamos reikšmės žodžiai, taip pat Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 46 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju, įforminami nustatyta tvarka.


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie