Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

UAB SPECIFIKA

1. Jeigu individuali įmonė (toliau - IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus individualios įmonės turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į individualios įmonės savininko asmeninį turtą, tai uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, o išieškojimas vykdomas iš UAB turto - savininko turtas neliečiamas.

2. Jeigu IĮ neturi įstatinio kapitalo, kuriuo užtikrinami kreditorių reikalavimai, o savininko turtas, kuriuo jis atsakytų, laikomas užtikrinimu, tai UAB privalo turėti ne mažiau kaip 2.500 eurų įstatinį kapitalą, kuris laikomas garantija kreditoriams. Įsitikinti, ar suformuotas įstatinis kapitalas, privalo notaras, atliekantis steigiamos UAB dokumentų patikrą.

Dokumentai, pateikiami steigiant Uždarąją akcinę bendrovę:

Steigiant Uždarąją akcinę bendrovę notarui pateikiami šie dokumentai:

1.      Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.

2.      Jeigu bendrovę steigia vienas steigėjas - jo pasirašytas steigimo aktas (ne mažiau kaip du egzemplioriai). Jeigu bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų - steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).

3.      Įstatai (ne mažiau kaip 3 egzemplioriai).

4.      Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.

5.      Steigiamojo susirinkimo protokolas ir jo priedai.

6.      Licencija (leidimas), jei pagal įstatymus licencija (leidimas) turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo.

7.      Konkurencijos tarybos leidimas, jeigu jis turi būti išduodamas Konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka.

8.      Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus, išrinktus (paskirtus) valdymo ir priežiūros organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, jų teisių ribas.

9.  Turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu.

10.  Banko pažyma apie kaupiamojoje sąskaitoje įmokėtus pradinius įnašus arba banko pažyma, kad banko pagrindinis kapitalas sukauptas ir apmokėtas, jei steigiamas komercinis bankas, arba banko pažyma, kad yra suformuotas organizacinis fondas ir visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas, jei steigiama draudimo įmonė.

11. Vyriausybės sprendimas steigti vertybinių popierių biržą, jei steigiama vertybinių popierių birža.

12.  Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas - teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.

13.  Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų" - rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.

14.  Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir akcinę bendrovę įregistruoti galima.

Kai kurie Uždarosios akcinės bendrovės steigimo atvejai ir pildomi dokumentai

Jeigu esate vienas steigėjas:

-reikia užpildyti JAR-1 formą,

-jos priedus : JAR-VO-VJAR-TJAR-AF (JAR-AJ), 

-pateikti steigimo aktą (2 egz.),

-steigėjo sprendimą (1 egz.),

-parengtus ir pasirašytus įstatus (3 egz.)

-pažymą iš Banko apie suformuotą (formuojamą) įstatinį kapitalą,

-patalpų savininko sutikimą dėl buveinės (jeigu savininkas - juridinis asmuo, pakanka Bendrovės vadovo rašto, patvirtinto Bendrovės antspaudu; jeigu savininkas - fizinis asmuo, reikalingas notaro biure patvirtintas savininko pareiškimas)

Atkreipkite dėmesį į tai, kad:

1. Rengiant Bendrovės dokumentus, rengiamų dokumentų (įstatų, steigimo akto, steigėjo sprendimo) datos atitiktų įstatymo keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, AB įstatymas numato, kad Steigiamos bendrovės įstatus iki steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Darytina išvada, jog, pavyzdžiui, steigėjo sprendimas (atitinka steigiamojo susirinkimo sąvoką) turi būti priimamas po įstatų pasirašymo, arba bent jau tą pačią dieną. Praktikoje problemų notaro biure nekils, jeigu visų šių dokumentų data bus ta pati, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju tarkitės su notaru.

2. AB įstatymas numato imperatyvias nuostatas dėl steigimo akto (steigimo sutarties), Bendrovės įstatų turinio. Jeigu jų nesilaikysite, notaras netvirtins Jūsų parengtų dokumentų atitikimo įstatymo reikalavimams. Žr., pavyzdžiui, AB įstatymo 4, 7 str.

3. Pildomų JAR formų šablonai patvirtinti 2006-07-01 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-204. Tai nurodyta formos viršutiniame dešiniame kampe. Rekomenduojama JAR formas pildyti kompiuteriu.

4. Tiek Bendrovės steigimo dokumentuose, tiek pildomose JAR formose tiksliai nurodykite Bendrovės pavadinimą. Atkreipkite dėmesį į menkiausias smulkmenas - kabutes ("angliškos" ar "lietuviškos"), jų buvimo faktą, Bendrovės pavadinimą didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis, teisinės formos apibrėžtumą (UAB ar Uždaroji akcinė bendrovė).

................................................................................................................. Jeigu esate keli steigėjai: 

-reikia užpildyti JAR-1 formą,

-jos priedus : JAR-VO-VJAR-T,

-pateikti steigimo sutartį (2 egz.),

-steigiamojo susirinkimo protokolą (sprendimą) (1 egz.),

-parengtus ir pasirašytus įstatus (3 egz.)

-pažymą iš Banko apie suformuotą (formuojamą) įstatinį kapitalą,

-patalpų savininko sutikimą dėl buveinės (jeigu savininkas - juridinis asmuo, pakanka Bendrovės vadovo rašto, patvirtinto Bendrovės antspaudu; jeigu savininkas - fizinis asmuo, reikalingas notaro biure patvirtintas savininko pareiškimas)

Atkreipkite dėmesį į visas ankstesnes pastabas, bei į tai, kad:

1. AB įstatymas numato imperatyvias nuostatas, taikomas Protokolo formai. Todėl, pildydami Steigiamojo susirinkimo protokolą, privalote laikytis įstatymo reikalavimų (turi būti renkamas pirmininkas/sekretorius; turi būti pridėtas dalyvavusių steigėjų registravimo sąrašas, dokumentai, įrodantys, kad steigėjams pranešta apie susirinkimą ir t.t.). Kita vertus, Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės steigėjai. Todėl siūlytina rengti Steigiamojo susirinkimo sprendimą, kuris formos prasme patogesnis už Steigiamojo susirinkimo protokolą.

JAR formų pildymo pavyzdžius galite rasti dalyje "Dokumentų pavyzdžiai".

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie