Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

Viešoji įstaiga ir teisinis reglamentavimas

1. Viešosios įstaigos tikslas pagal Viešųjų įstaigų įstatymą - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

2.Privalomas valdymo organas – įstaigos vadovas, expressis verbis nurodoma jo kompetencija. Skirtingai nuo asociacijos, kolegialaus valdymo organo buvimas neprivalomas.

DOKUMENTAI, PATEIKIAMI STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

1.      Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.

2.      Steigimo sutartis, jeigu steigėjas vienas asmuo - steigimo aktas (ne mažiau kaip du egzemplioriai).

3.      Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).

4.      Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.

5.      Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.

6.      Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.

7.      Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas - teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.

8.      Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų" - rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.

Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie